How we care for your personal data

How we care for your personal data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe, jest PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ZOF – STAL WOJCIECH WÓJCIK (Administrator) z siedzibą przy ul. Murarskiej 24 w Tychach, 43-100 Tychy,  NIP 648-221-38-02.

II. DANE KONTAKTOWE

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych  można się kontaktować z Administratorem danych poprzez adres mailowy rodo@zofstal.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres pocztowy Administratora.

III. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

 • Podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy,
 • Sporządzanie ofert i umów handlowych,
 • Zapewnienie prawidłowej obsługi związanej ze sprzedażą towarów i usług,
 • Zapewnienie prawidłowego odbioru towarów jak i dostawy towarów,
 • Obsługa techniczna i reklamacyjna zamówień

Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy lub niezbędnych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO,) jak również realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Konieczność wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w szczególności dla celów podatkowych i księgowych.

Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Ustalenie, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami w związku z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

Realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Marketing bezpośredni usług własnych Administratora.

Realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W celu i zakresie  określonym w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych, wówczas gdy zgoda taka zostanie udzielona.

Zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO)

Inne cele przetwarzania podawane w odrębnej informacji wraz z podstawą prawną przetwarzania zamieszczone w zindywidualizowanej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą.

IV. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tymi celami.

W szczególności dane osobowe będą przechowywane do upływu okresów przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe nie są udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora np. kancelariom prawnym, firmom transportowym, windykacyjnym jak również organom publicznym, w szczególności organom podatkowym upoważnionym do żądania określonych danych. 

VII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia,
  • czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok